Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és annak igénybevételének feltételei

A Jelnyelvi Tolmácsszolgálat térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatást kizárólag az ellátási területén végezhet, kivéve a más ellátási területen működő tolmácsszolgálat eseti, szakmailag indokolt megkeresése alapján a megkereső tolmácsszolgálat ellátási területén végzett térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatást. Továbbá a 2/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet 4 §-ban leírt kivételek estében.

Térítésmentes jelnyelvi tolmácsolási helyzetek:

 • a jogosult önálló életvitel elősegítése céljából végzett tolmácsolás:
  • írásbeli és telefonon történő ügyintézés támogatása, illetve tolmácsolás/fordítás olyan helyzetekben, amelyek megoldásához nyelvi hátrányból adódóan kér segítséget a jogosult ügyfél
  • szolgáltatások egyéni igénybevétele (kivéve közszolgáltatás), vásárlások, banki ügyek, közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézés, szülői értekezlet, lakógyűlésen való részvétel
  • ügyvédi felkeresés, közjegyzői okirat elkészítése, egyéb közjegyzői eljárás
  • egyéni rehabilitáció
  • egyéni és ingyenes jogsegély szolgáltatás során
 • foglalkoztatási célú és munkahelyen igénybe vett tolmácsolás, amennyiben azt a jogosult ügyfél kéri
 • közoktatás, szakképzés, felsőoktatás és felnőttképzés során, kivételt képez ez alól a szóbeli vizsga.
 • egészségügyi ellátás igénybevételekor végzett tolmácsolás
 • személyi tolmácsolás: amikor betöltött pozíció révén egy jogosult ügyfélnek folyamatosan van szüksége tolmács kíséretére, mert folyamatosan hallókkal érintkezik munkája során.
 • nagyobb hallgatóság előtt végzett tolmácsolás: csak egyéni részvétel esetén.
 • szabadidős, kulturális tevékenység: sportrendezvényen, vagy kulturális rendezvényen történő egyéni részvétel esetén.
 • rendezvény, konferencia: üzleti, vagy szakmai rendezvényen való egyéni részvétel esetén.
 • egyházi tolmácsolás: csak a szertartásokon való egyéni részvétel során.

A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatásra való jogosultság meghatározása:

Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatást az a magyar állampolgársággal, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, valamint bevándorolt és letelepedett hallássérült, illetve siketvak személy vehet igénybe,

a) aki magasabb összegű családi pótlékban részesül, vagy
b) aki fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
c) akinek hallássérülése legalább az egyik fülön meghaladja a 60 dB-t, vagy mindkét fülön a 40 dB-t, vagy
d) akinek fogyatékossága – a BNO-10-es osztályozása szerint – egyidejűleg a H54-es és a H90-es csoportba tartozik.

A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás időkeretei:

Az állam által biztosított térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás időkerete személyenként legfeljebb évi 120 óra.

Az éves személyenkénti időkereten felül az állam speciális órakeret formájában további térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatást biztosít az alábbi esetekben:

 • az óvodai nevelés során évenként 200 óra, a tanulói jogviszonnyal összefüggésben az általános iskolában, a gimnáziumban, a szakképző intézményben tanulói jogviszonyban álló személy részére tanévenként 400 óra;
 • a hallgatói jogviszonnyal összefüggésben a felsőoktatási hallgatói jogviszonyban álló személy részére
  • nappali rendszerű képzésben történő részvétel esetén szemeszterenként 200 óra,
  • levelező rendszerű képzésben történő részvétel esetén szemeszterenként 100 óra,
 • a képzéssel összefüggésben a felnőttképzésben részt vevő személy részére képzésenként a képzés óraszáma 60 százalékának megfelelő mértékű,
 • A Jelnyelvi Törvény mellékletében felsorolt speciális kommunikációs rendszerek használatával kommunikáló hallássérült, valamint siketvak személy részére évenként 30 óra
 • a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló hallássérült személy részére évenként 50 óra
 • a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló törvény szerinti egyéni vagy társas vállalkozó hallássérült személy részére évenként 50 óra

A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatásra, valamint a speciális órakeret igénybevételéhez való jogosultság igazolásának módja:

A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás az a) és b) pontban meghatározott esetben az ellátást megállapító határozat, illetve a c) és d) pontban meghatározott esetben szakorvosi igazolás, illetve szakorvos által kiadott audiogram bemutatásával vehető igénybe.

A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatásra jogosító „a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról” szóló 2009. évi CXXV. tv. (továbbiakban Jtv.) 4.§ (2) bekezdése szerinti okiratot vagy igazolást, az annak alapján elsőként igénybe vett térítésmentes jelnyelvi tolmácsolás megkezdése előtt kell bemutatni a szakmai vezető jelnyelvi tolmácsnak. (62/2011. (XI.10.) NEFMI rendelet a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről (továbbiakban Jmr.) 39. § (1) bekezdés)

A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás a bemutatott okirat, igazolás érvényességi idején belül minden további esetben a személyazonosság igazolására alkalmas okirat bemutatásával vehető igénybe. (Jmr. 39. § (5) bekezdés)

A speciális órakeretek a Jtv. 5. § (2) bekezdésének a), b), c) pontja szerinti okiratok, igazolások bemutatásával vehetők igénybe. (Jmr. 39. § (2) bekezdés). Az okiratokat, igazolásokat az első, speciális órakeret terhére igénybe vett térítésmentes jelnyelvi tolmácsolás megkezdése előtt kell bemutatni a szakmai vezető jelnyelvi tolmácsnak. (Jmr. 39. § (3) bekezdés)

Eljárásrend a térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás időkereteinek kimerülése esetén:

Ha az igénybe vevőnek

a) az általános órakeretéből, vagy
b) – tanulói jogviszonnyal, hallgatói jogviszonnyal, illetve felnőttképzésben való részvétellel összefüggésben történő igénybevétel esetén

az adott tolmácsolás kapcsán felhasználható speciális órakeretéből még rendelkezésre álló idő nem éri el a 10 órát, vagy az órakeret kimerült, erre a tolmácsszolgálatunk munkatársa a tolmácsolás megkezdése előtt írásban felhívja a figyelmét.

Ha az igénybe vevő általános órakerete a tolmácsolási helyzet közben merül ki, és az adott tolmácsolás kapcsán felhasználható speciális órakeretéből még valamennyi idő rendelkezésre áll, választása szerint a tolmácsolást ezen órakeret terhére veheti igénybe.

Egyéb esetben a jelnyelvi tolmácsolás a továbbiakban térítés ellenében vehető igénybe. Erről az igénybe vevőt legkésőbb az órakeret kimerülésekor tájékoztatni fogjuk. 15 perc tolmácsolás = 1500 Ft+ÁFA.